Programmer (ASP.Net , VB)

โปรแกรมเมอร์(ASP.Net, VB)

ลักษณะงาน

 • วิเคราะห์ระบบงานเขียน แก้ไข ปรับปรุง และป้อนชุดคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อปฎิบัติตามคำสั่งให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 • จัดทำและปรับปรุงเอกสารการแก้ไขชุดคำสั่ง(Program) ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บเพจได้
 • สามารถออกแบบ และใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MySQL ได้อย่างดี
 • มีความสามารถในการเขียน ASP.NET/VB ได้ดี
 • หากมีความรู้เรื่อง Database Design และ Mobile Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเเละเวลาทำงาน

 • สำนักงานใหญ่(วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 น. - 17.30 น.)

สถานที่ทำงาน

 • บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน)
 • สำนักงานใหญ่ 294 - 300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • โทร: 02-246-8888 ต่อ 132 หรือ 089-139-155 

Apply Now

Other Vacancies